Nabízíme...

 Základní a odborné poradenství:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace sluchově postiženého občana prostřednictvím sociální služby, informace o sociální službě v rámci poradenského zařízení,
 • poskytnutí informace o jiných formách pomoci např. kam se obrátit při zdravotním řešení sluchového postižení, při poskytování tlumočnických služeb, při žádostech o průkaz zajišťující výhody sluchově postiženého občana, při problémech se zaměstnáním, o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče aj.,
 • zaměření na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při zapojení do různých aktivit a činností směřující k rozšíření vědomostí, dovedností a návyků sluchově postižených osob, příp. i jejich rodinných příslušníků a spolupracovníků, zejména v oblasti kompenzace sluchové vady, využívání sluchadel, kochleárních implantátů a dalších kompenzačních pomůcek v běžném i společenském životě, seznámení s nimi a umožnění jejich získání, poskytnutí informací k jejich správnému používání, k zajištění jejich oprav,
 • sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí potřebné podpory a rady při řešení osobních problémů, poskytnutí poradenství v oblastech sociálně a pracovně právní, v oblasti vzdělávání,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Speciálně technické poradenství

 • předávání kontaktů na foniatrická pracoviště
 • předávání kontaktů na poskytovatele tlumočnických služeb
 • poskytování informací pro získání vhodného sluchadla
 • instruktáž pro správnou obsluhu sluchadla
 • poradenství o možnosti získání příspěvků na kompenzační pomůcky
 • poradenství ohledně kompenzačních pomůcek (domovní zvonek, budík, telefon atd.)
 • zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené,
 • možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy,
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek,
 • prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce...),
 • výměna hadičky k individuální tvarovce a čištění koncovek v ultrazvukové čističce
 • pořádání odborných přednášek, seminářů a kurzů odezírání (dle zájmu).